Gedragsregels

In 2001 zijn wij sportvereniging van het jaar geworden en wij denken we sindsdien alleen maar gegroeid zijn in deze doelstelling. We mogen trots zijn op onze vereniging, maar ook wij zijn er nog lang niet. Het komt nog steeds voor dat zaken niet conform de gemaakte afspraken worden uitgevoerd. Gelukkig weten we dat van elkaar. We hebben dan ook afgesproken dat fouten maken mag, als we er maar iets van leren. Daarom hebben we nog een stukje tekst toegevoegd met de koptekst: “Hoe gaan we met elkaar om?”
Onze vrijwilligers en actieve leden, van jong tot oud, zorgen voor een gezonde basis binnen de vereniging TGG. Presteren is mooi, maar plezier hebben in het spelletje is nog veel leuker. Ze noemen dat spelvreugde, beleving en bezieling.
Gele en rode kaarten dragen bij aan een slechte uitstraling. De K.N.V.B. en de aangewezen scheidsrechters en mensen van buiten onze vereniging, zouden zo een verkeerde indruk kunnen krijgen.

De jeugd moet (leren) begrijpen, dat het gebouwencomplex dat ter beschikking staat, met veel bloed, zweet en tranen is gerealiseerd. Dat laten we door niemand moedwillig afbreken of beschadigen. We schromen dan ook niet de reparatiekosten bij de ouder(s)/verzorger(s) neer te leggen. Diezelfde volwassenen dienen een voorbeeld te zijn voor de jeugd.

Laten we het komend seizoen nog beter ons best doen. Want het is al eerder gezegd en geschreven:

De leden van v.v. T.G.G. maken de vereniging zoals hij vandaag de dag is.

Bestuur v.v. T.G.G.

  • Dit project wordt ondersteund door:
  • Gemeente ‘s-Hertogenbosch.
  • N.K.S., Regiovergadering ‘s-Hertogenbosch
  • “De waardevolle club”.
  • Stichting Voetbal Promotion -Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch.
  • K.N.V.B. District Zuid I.

Algemene gedragsregels
Alle actieve en niet actieve leden: senior, junior of pupil, of degene die een bestuurlijke functie, dan wel een andere begeleidende taak hebben binnen onze voetbalvereniging T.G.G., dienen zich te conformeren aan de gestelde gedragsregels (normen en waarden), binnen onze vereniging.

Bestuurs- en kaderleden
Van bestuurs- en kaderleden wordt verwacht, in alle (ook niet bestuurlijke) situaties een voorbeeld te zijn voor anderen. Men brengt de te hanteren gedragsregels ten uitvoer.

Trainer, (bege)leider en verzorger

Bij wedstrijden
Draagt de verantwoording op het sportcomplex. Dit begint een uur voor de wedstrijd, dan wel bij het verzamelen voor vertrek naar de uitwedstrijd;
Nuttigt geen alcoholische dranken voor de wedstrijd. Denk aan voorbeeldfunctie;
Draagt de verantwoording tijdens de wedstrijd;
Draagt de verantwoording na de wedstrijd in de kleedkamer en bij het vertrek bij andere verenigingen;
Werkt conform de vastgestelde gedragsregels ten aanzien van de spelers;
Is verantwoordelijk voor de beschikbaar gestelde sportkleding van het team;
Leegt de voor hem/haar relevante postbak in de bestuurskamer.

Bij trainingen
Draagt de verantwoording op het sportcomplex, tenminste vijftien minuten voor aanvang van de training;
Nuttigt geen alcoholische dranken voor de training;
Draagt de verantwoording tijdens de training;
Geeft de training op een wijze welke aansluit bij het voetbaltechnisch beleidsplan;
Werkt conform de vastgestelde gedragsregels ten aanzien van de spelers.

Taalgebruik
De leider/trainer dient het voorbeeld te geven naar de jongeren (lees spelers);
Onwelvoeglijk taalgebruik kan niet worden getolereerd, daar dit een negatieve werking en uitstraling heeft naar spelers, scheidsrechter en tegenpartij;
De leider/trainer dient een positief voorbeeld te zijn, hoe moeilijk dat soms ook is.

Houding/gedrag
Een leider/trainer is opvoedkundig bezig, derhalve kan deze corrigerend optreden;
Blijf rustig en reageer volwassen, probeer te overtuigen zonder te bluffen, spreek de waarheid;
Indien speler of ouder zich hier niet in kan vinden, zal de leider/trainer deze direct doorverwijzen naar het (jeugd)bestuur.

Scheidsrechter
Ook de verenigingsscheidsrechter houdt zich aan de K.N.V.B.-reglementen;
De verenigingsscheidsrechter fluit onpartijdig en objectief;
Val de scheidsrechter niet verbaal aan en toon het nodige respect;
Een zinloze discussie leidt alleen maar tot ergernis, of erger, tot gestaakte wedstrijden;
Elk voorval dient terstond gemeld te worden bij ons wedstrijdsecretariaat. Ook bij uitwedstrijden.

Tegenpartij
Toon respect voor de accommodatie van anderen;
Voorkom vernielingen en laat geen zwerfvuil achter;
De tegenpartij meldt calamiteiten bij het (jeugd)bestuur, conform de gemaakte afspraken met andere verenigingen.

Senioren
Deze dienen zich op en buiten het veld te gedragen als volwassenen. (Zie kopje bestuur en leiders etcetera);
Een senior heeft grote invloed op de toekomstige houding van een jeugdlid;
Indien een senior twijfelt, “men is nooit te oud om te leren”, kan men rustig de alfabetische lijst met gedragsregels en wetenswaardigheden doorlezen.

Ouders/verzorgers
Probeer een positieve bijdrage te leveren, thuis en langs de lijn;
De club wordt onder andere afgerekend op het taalgebruik en gedrag van ouders/verzorgers. Let hierop.
Hoe gaan we met elkaar om?
Houd je aan afspraken en regels
Afspraken en regels kan je vergelijken met verkeersregels: als iedereen zich er aan houdt, loopt het verkeer het beste. Voor samenwerking geldt hetzelfde: iedereen weet waar hij aan toe is en wanneer hij wat moet doen. Als je je niet aan de afspraken houdt, breng je anderen in de problemen.
Werk door…. Ja, maar ik ben vrijwilliger
We staan samen voor een klus. Als iedereen doorwerkt is de klus het snelst geklaard. Mensen vinden het vervelend als de een meer moet doen dan de ander. Dan wordt er namelijk niet echt samengewerkt.
Zeg wat je dwars zit
Als je je ergert aan anderen, werkt dat niet zo prettig. Daarom kan je maar beter duidelijk en op een correcte manier zeggen wat je dwarszit. Benader alleen degene die het aangaat.
Roddel niet over anderen
Roddelen is mensen zwartmaken als ze er niet bij zijn. Als je roddelt verlies je veel energie en het levert niets op, alleen maar een slechte sfeer.
Sta open voor kritiek
Als je samenwerkt probeer je samen oplossingen te vinden. Dat betekent dat je kritiek kunt krijgen. Iemand anders vindt dat een andere aanpak meer effect heeft. Denk er over na, bedank de ander voor het advies en beslis zelf wat je er mee gaat doen: toepassen of niet, natuurlijk wel binnen de gemaakte afspraken. Het bestuur is er ter ondersteuning van het nemen van de juiste beslissingen.
Houdt rekening met anderen
Mensen verschillen van elkaar. Iedereen heeft een verschillende achtergrond en karakter en is anders opgevoed. Houdt daar rekening mee, dan verloopt de samenwerking prettiger.
Kom met ideeën
“Twee weten meer dan één” is een bekend spreekwoord. Zo is het ook met samenwerken. Door na te denken over hetgeen er van je verwacht wordt en hoe dit verbeterd kan worden, vergroot je betrokkenheid en motivatie. Vaak kan het werk effectiever gedaan worden.
Probeer anderen te helpen
In een team werk je niet alleen. Elke groep of team heeft een gezamenlijk doel. Door elkaar te helpen daar waar nodig of wenselijk is, kan het werk sneller en efficiënter gedaan worden. Dit vergroot ook de teamgeest en het plezier.
Geef anderen complimenten
Mensen werken prettig als ze te horen krijgen wat ze goed doen. Het geeft meer zelfvertrouwen. Geef dus niet alleen kritiek, maar ook complimenten.
Beloof geen dingen die je niet waar kunt maken
Een ander helpen is prima, maar beloof geen dingen die je niet waar kunt maken. Je eigen werk gaat voor. Als mensen verwachten dat je ze helpt en je doet dat niet, dan leidt dit tot ongenoegen en irritaties.
Alfabetische lijst van gedragsregels en wetenswaardigheden
Afgelastingen van wedstrijden
Informatie over afgelastingen is te verkrijgen via de eigen trainer/leider.
OF:
PUPILLEN: ‘s-Zaterdags kan de pupillenwedstrijdsecretaris
informatie verschaffen na 08.30 uur;
JUNIOREN: ‘s-Zaterdags kan de juniorenwedstrijdsecretaris
informatie verschaffen na 10.00 uur.
Algemene informatie:
VRIJDAG:
vanaf 18.00 uur: Weekendsportdienst A.N.P. tel. 06 91122332;
N.O.S. teletekstpagina 603;
vanaf 23.00 uur: Aanpassing teletekstpagina.
ZATERDAG:
vanaf 08.00 uur: Weekendsportdienst A.N.P. tel. 06 91122332;
N.O.S. teletekstpagina 603.
Wij vallen onder het District ZUID I, regio 5.

Afmelden
Je dient je tijdig voor de training of wedstrijd af te melden bij de eigen trainer/leider.
Bewaar de aan het begin van het seizoen uitgereikte lijst met telefoonnummers.

Alcohol
Spelers jonger dan 18 jaar mogen geen alcohol drinken op het sportcomplex. Ook niet als de ouders daar toestemming voor geven.
Denk aan de drank- en horecawet.

Boetes
De in het seizoen opgelopen boetes worden door de vereniging T.G.G. verrekend met het desbetreffende lid of het team waarin hij/zij speelt. Dit volgens de vastgelegde afspraken tijdens de algemene ledenvergadering.

Clubhuis
Respecteer de omgeving van een andere vereniging. Na de wedstrijd kan hier ook rustig wat genuttigd worden. Elke vereniging doet zijn best een goede sfeer te creëren.

Contributie
Het is vanzelfsprekend dat alleen kan worden deelgenomen aan de competitie als deze tijdig is voldaan.
Wat betalen wij zoal? De huur van de velden, de kleedaccommodatie, gas, elektra en water, en het lidmaatschap van de K.N.V.B.
Dit volgens de vastgelegde afspraken tijdens de algemene ledenvergadering. Van leden die niet tijdig de contributie betalen, wordt indien ook herinnering geen betaling tot gevolg heeft, automatisch het lidmaatschap opgezegd. De consequentie is dat hij/zij bij geen enkele andere vereniging kan spelen. Indien u, om wat voor reden dan ook, een betalingsregeling wenst te treffen, dient u voor 1 juli contact op te nemen met M.Kusters. Uiteraard wordt uw aanvraag tot het treffen van een betalingsregeling vertrouwelijk om gegaan.. Het na deze datum treffen van een betalingsregeling is niet mogelijk.

Diefstal
Altijd melden bij het wedstrijdsecretariaat
Een persoon die zich schuldig maakt aan diefstal, van welke aard ook, wordt terstond voorgedragen aan de commissie strafzaken. Het voorstel van deze commissie wordt voorgelegd aan de ledenvergadering. Van diefstal wordt aangifte gedaan. De vereniging T.G.G. kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld.

Douchen
Na elke wedstrijd wordt er, uit hygiënische overwegingen, een douche genomen. Het is verder zinvol badslippers te dragen, dit ter voorkoming van voetschimmel.
Na de training is het ook zinvol te douchen, doch hier willen we (nog) geen verplichting opleggen.
Douchespullen vergeten, geen nood, in het clubhuis zijn deze tegen een kleine vergoeding te koop.

Drinken
Geen alcoholische dranken voor of tijdens de wedstrijd of training. Een glaasje energiedrank op zijn tijd kan geen kwaad. Na de wedstrijd is iedereen van harte welkom in ons clubhuis.

Eten
Eet tijdig voor de wedstrijd of training, of als het niet anders kan, na de wedstrijd. Voor een wedstrijd of training een lichte maaltijd gebruiken. Te kort voor de wedstrijd of training eten levert vaak steken in de zij of buikklachten op.

Gehandicapten
Ga ook met deze mensen respectvol om.

Gevonden voorwerpen
Gevonden kleding of andere voorwerpen worden verzameld in de mand bij de terreinmeesters. Tijdens de wedstrijddagen kan hier gekeken worden of verloren geraakte kleding of andere voorwerpen zijn terug gevonden.

Geweld
Zie misdragingen.

Kleedkamers
De leider/trainer kan een sleutel ophalen bij het wedstrijdsecretariaat. Na de wedstrijd controleert de terreinmeester of de kleedkamer op orde is en meldt dit bij het wedstrijdsecretariaat. Bij calamiteiten veroorzaakt door gasten, wordt de bezoekende vereniging terstond op de hoogte gebracht, conform de gemaakte afspraken.

Misdragingen
Misdragingen tijdens de wedstrijd, worden volgens de K.N.V.B.-regels afgedaan. Misdragingen voor of na de wedstrijd, of voor, tijdens en na training, worden gemeld bij het (jeugd)bestuur. Indien de straf royement ten gevolge heeft, wordt de “strafcommissie” ingeschakeld voor het geven van advies. Dit advies zal door het bestuur aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. Dit volgens de gemaakte afspraken tijdens de algemene ledenvergadering.

Op tijd naar bed?
Het komt regelmatig voor dat jeugdspelers te laat naar bed gaan. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. Het resultaat is dan vaak een niet uitgeslapen speler, die zichzelf en zijn teamgenoten voor de voeten loopt. Met alle gevolgen van dien: agressief gedrag, verbaal geweld, etcetera. Een speler moet uitgerust aan de wedstrijd beginnen.

Ouders/verzorgers
Indien er vragen zijn, neem dan contact met ons op. Wij zijn altijd bereid informatie te verschaffen.
Verder verwachten wij van ouders/verzorgers dat deze een positieve bijdrage leveren. Geen verbaal geweld en negatieve opmerkingen naar de scheidsrechter. Iedereen doet zijn of haar best.
Willen ouders een andere positieve bijdrage leveren, dan kan men zich aanmelden bij het bestuur.

Roken
In de kleedkamers en toegangshal mag niet worden gerookt. Sigaretten (sigaren) dienen gedoofd te worden in de daarvoor bestemde staande asbakken, bij de in- en uitgang van de kleedaccommodatie.

Scheidsrechters
De vereniging heeft het landelijk gedragsconvenant met de K.N.V.B., een soort contract met afspraken, ondertekend. Wij houden ons aan de regels. Sterker, het bestuur controleert de naleving van de gemaakte afspraken.
Respecteer en accepteer de beslissingen van de scheidsrechter, waar dan ook. Wij maken tijdens de wedstrijd fouten, de tegenstander (gelukkig) ook. De scheidsrechter (ook maar een mens), kan er ook wel eens naast zitten. We hebben elkaar veel te hard nodig.

Schorsing
Een door de K.N.V.B. opgelegde schorsing wordt altijd ten uitvoer gebracht. De boete zal door het betreffende lid zelf betaald moeten worden.

Scouting
Regelmatig worden de wedstrijden bezocht door scouts van verschillende B.V.O.’s (betaald voetbal organisaties). P.S.V., Willem II, R.K.C. en Fc Den Bosch, zijn met name actief in deze regio. Daarnaast komen andere bekende clubs kijken en soms informatie opvragen. Waar letten ze op? Techniek, inzicht, inzet en mentaliteit. In de afgelopen jaren zijn er de nodige spelers vertrokken naar: R.K.C., Willem II, Fc Den Bosch en P.S.V. Met de B.V.O.’s worden hierover verdere afspraken gemaakt.

Sieraden
Sieraden thuis laten, voorkom hiermee diefstal van goederen. De vereniging T.G.G. kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Sponsors
De vereniging heeft grote en een aantal kleinere sponsors, die een financiële bijdrage leveren aan de vereniging. Deze mensen doen dat veelal uit liefde voor de club. Zorg dat de sponsors tevreden kunnen zijn over onze uitstraling. Ieder lid draagt hieraan bij.

Suggesties
Deze zijn altijd welkom bij het bestuur. Een ideeënbus staat in het clubhuis.

Supporters
Het is voor de (voetbal)ontwikkeling van de kinderen goed, dat ouders/verzorgers belangstelling tonen tijdens de wedstrijden, of tijdens het trainen. Moedig ze op een positieve manier aan en herinner ze nu en dan aan de gemaakte afspraken binnen de vereniging T.G.G.

Taalgebruik
Zie vloeken/schelden.

Tegenstander
Deze is nodig om een wedstrijd te kunnen spelen. Volgens de nieuwe regels zal ieder team van onze vereniging, op verzoek van de scheidsrechter, voor aanvang van de wedstrijd de tegenstander een hand geven. Na een gewonnen, gelijk gespeelde, of verloren wedstrijd blijven we dit natuurlijk ook doen. De leider ziet hierop toe.

Tenue/kleding
De teams beschikken allen over eigen, veelal gesponsorde shirts. Verder zijn er een aantal teams die de beschikking over trainingspakken hebben. Deze spullen mag je gebruiken, maar zijn geen eigendom. Na de wedstrijd, de kleding volgens afspraak terug doen in de daarvoor bestemde tassen. De leider ziet hierop toe. Een witte broek, groene kousen en een clubshirt, dient men zelf te kopen. Deze kleding, met eigen clublogo, kan in het clubhuis worden aangeschaft. Lijsten zijn voorhanden.
Iedere speler dient in het bezit te zijn van een paar goede (gepoetste) voetbalschoenen en scheenbeschermers. De scheidsrechter kan je van het veld sturen indien je geen scheenbeschermers draagt.
Een slidingbroek mag, maar dan in dezelfde kleur als je sportbroek. De kleding en schoenen kunnen voor de wedstrijd worden gecontroleerd. Pak zelf je tas in en controleer je voetbal- en wasspullen.
Voor en na de wedstrijd dient men andere kleding en schoenen te dragen dan tijdens de wedstrijd. Denk aan de mensen die hun auto’s ter beschikking stellen.

Trainen
Trainen is een belangrijk onderdeel van de sport. Kom tijdig en trek kleding aan die is afgestemd op de buitentemperatuur. Niet bij tien graden vorst in korte broek, wel stoer maar behoorlijk dom. Zorg dat je op tijd bent omgekleed om aan de warming-up te beginnen. De aan- en afwezigheid bij de training wordt genoteerd. Als je een keer niet kan komen trainen, bel dan tijdig af, (zie afmelden). Ouders zie hierop toe. Trainingen gaan in principe altijd door.
Opruimen materiaal
De trainer geeft aan welke spelers het materiaal dienen op te ruimen.

Douchen
Douchen na de training is (nog) niet verplicht, doch wel raadzaam.

Trainingstijden
Volgens de gemaakte afspraak met de trainer. Deze staan ook vermeld in het clubblad.
Vernielingen
Indien een lid van onze vereniging op enigerlei wijze schade berokkend aan derden, is de vereniging T.G.G. niet aansprakelijk. Het betreffende lid draagt hiervoor zelf de verantwoording en aansprakelijkheid. Alle kosten worden als zodanig volledig verhaald. Bij senioren rechtstreeks, bij een minderjarige zijn de ouders/verzorgers vanzelfsprekend aansprakelijk.

Vervoer
De ouders hebben de plicht het vervoer bij de uitwedstrijden te verzorgen
Wij hopen dat de belangstelling van de ouders/verzorgers zodanig groot is, dat we voldoende vervoer hebben. Laat het niet altijd dezelfde mensen zijn die moeten rijden. De leider coördineert het vervoer binnen het team.
De personen die hun auto ter beschikking stellen willen de auto graag schoon houden. Er wordt niet gegeten of gedronken in de auto’s. Ouders/verzorgers zie hierop toe.
Indien er niet voldoende auto’s ter beschikking zijn om een team te vervoeren, zal men op de fiets naar de tegenstander moeten. Zorg dat je fiets dan in orde is.

Vloeken
Zie ook misdragingen.
In het heetst van de wedstrijd kan men er per ongeluk “iets” uitflappen.That’s all in the game.
Spelers die zich op de trainingen en of wedstrijden, daar hoort ook de aankomst en het vertrek van een sportaccommodatie bij, schuldig maken aan vloeken/schelden, worden aangemeld bij het (jeugd)bestuur.

Wedstrijd
De speler dient altijd tijdig aanwezig te zijn. Spreek met je leider/trainer de juiste tijd af. Bij thuiswedstrijden hebben we mogelijk een bespreking vooraf.
Bij uitwedstrijden vertrekken we in principe gezamenlijk vanaf de eigen accommodatie.

Kleedkamer
Bij de F-jes mogen de ouders/verzorgers in de kleedkamer komen helpen met aankleden. Vanaf de E-tjes mogen alleen de directe begeleiders van T.G.G. in de kleedkamer. Dit om de rust in de kleedkamer te bewaren. Douchen en aankleden kunnen ze voortaan zelf. De kleedkamer laten we, waar dan ook, zo schoon mogelijk achter. Papier, blikjes en andere rommel verdwijnen in de afvalbakken. De leider ziet hierop toe.

Op het veld
Kousen netjes opgetrokken en het shirt keurig in het broekje. Draag geen kettinkjes, horloges, ringen of lange oorbellen. Vooral gescheurde oorlellen geven langdurige en vooral pijnlijke problemen.
Vergeet je scheenbeschermers niet!

Warming-up
De leider/aanvoerder zorgt dat de warming-up goed en serieus verloopt. De trainer of leider ziet hierop toe.

Zeveraars? Is dit allemaal nodig?
JA ! !
Alleen door samen te werken, een team te zijn, bestaat de kans dat we de naam van T.G.G. hoog houden. Respect kun je niet afdwingen, respect en aanzien moet je verdienen.

We zijn niet voor niets de vereniging geworden die we vandaag de dag zijn, laat dat dan ook op een positieve manier blijken.